ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

Cláusula adicional para curriculum

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: ASOCIACIÓN DE PAIS DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER)
Dirección: A Brea, S/N, 15100 Carballo (A Coruña)
CIF: G15031669
Teléfono: 981702606
Correo electrónico: aspaber@aspaber.com
Delegado de Protección de Datos DPD: dpd@aspaber.com

Finalidade do tratamento: Xestión dos datos das persoas que optan a un posto de traballo na entidade mediante a súa participación nun proceso de selección presente ou futuro.

Conservación dos datos:  Que os seus datos persoais serán gardados como máximo durante tres anos, salvo que con anterioridade se solicite a súa supresión polo interesado.

Lexitimación do tratamento: Relación precontractual.

Destinatarios de datos: Non se realizarán cesións de datos.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a producir Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:

  • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus o non, a saber, cáles son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
  • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
  • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fíns para os que foron recollidos, incluido o dereito ao esquecemento.
  • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
  • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
  • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.
Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección www.aspaber.com/asociacion/clausulado. Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaran os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.