1. ASOCIACIÓN DE PAIS DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE BERGANTIÑOS (En diante, ASPABER), en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico, infórmao de que: - A súa denominación social é ASOCIACIÓN DE PAIS DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER)
- O seu CIF/NIF é G15031669
- O seu teléfono de contacto é 981 702 606
- O seu domicilio sitúase en A Brea, S/N, 15100 Carballo (A Coruña)
- Está inscrita no Rexistro de Entidades de Servizos Sociais da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 058-CO-034 e no Rexistro Nacional de Asociacións do Ministerio de Interior co nº nacional 16188 e provincial 340
- E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto aspaber@aspaber.com

2.-
Así mesmo, ASPABER adoptou as medidas e niveis de seguridade esixidos na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa que a desenvolve, conforme aos datos que almacena e trata. Os procedementos, normas e medidas establecidas poderán ser susceptibles de mellora como consecuencia de futuros cambios no sistema de información do Responsable do Ficheiro. Igualmente, poden verse afectados ante modificacións realizadas sobre a lexislación vixente en materia de protección de datos.

3.- ASPABER implantou todas as medidas técnicas ao seu alcance para garantir a confidencialidade, integridade e dispoñibilidade da información solicitada a través da súa páxina Web www.aspaber.com

4.-
A información obtida por ASPABER dos distintos usuarios que visitan e interactúan coas páxinas e seccións localizadas en www.aspaber.com, será rexistrada nun ficheiro automatizado, propiedade da asociación inscrito no Rexistro Xeral da Axencia Española de Protección de Datos.

5.-
A finalidade da recollida e tratamento de datos será atender as solicitudes de información recibidas a través da web e poder, eventualmente, contactar co usuario que visita e completa os formularios existentes, agora ou no futuro, para cuestións derivadas da propia relación que se estableza entre ambas as dúas partes e o envío de comunicacións sempre relacionadas con ASPABER.

6.-A cumprimentación dos formularios, o envío de correos electrónicos ou a utilización doutros mecanismos de comunicación ofrecidos en www.aspaber.com, implican o consentimento expreso do usuario ao tratamento dos seus Datos de Carácter Persoal por parte de ASPABER, coas finalidades expresadas no apartado 5.

7.- Calquera usuario que o desexe, pode exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, conforme ao previsto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, sobre Datos de Carácter Persoal (LOPD) e demais normativa aplicable ao efecto, mediante o envío dunha solicitude escrita e asinada, incluíndo o seu nome, apelidos e fotocopia do DNI ou outro documento acreditativo válido, na que se solicite o exercicio daqueles dereitos que desexe, a ASOCIACIÓN DE PAIS DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER), A Brea, S/N, 15100 Carballo (A Coruña). Este servizo non terá custo ningún para o solicitante.

8.-
Cando un usuario accede á páxina web de ASPABER pode quedar rexistro de parámetros tales como a dirección IP do usuario que se conecta, as páxinas visitadas, a data e a hora da conexión..., que non pretenderán en ningún caso unha finalidade que non sexa a meramente estatística. Calquera outro dato de carácter persoal tipo nome, dirección, teléfono, correo electrónico... que non poida ser solicitado co mero feito de navegar polas páxinas existentes nun sitio Web, non estará dispoñible para a entidade se o propio usuario non o proporciona nun formulario disposto para tal fin.

9.- ASPABER
resérvase a facultade de efectuar, en calquera momento e sen necesidade de previo aviso, modificacións e actualizacións da información contida na súa web ou na configuración e presentación desta.

10.- ASPABER
non garante a inexistencia de erros no acceso ao sitio Web ou no seu contido nin, que este se encontre actualizado, aínda que empregará todas as medidas que estean ao seu alcance para evitalos ou emendalos.

11.- ASPABER non asume responsabilidade algunha derivada dos contidos mostrados na conexión a enlaces de terceiros aos que se fai referencia na web.

12.-
A utilización non autorizada da información contida nesta web, así como a lesión dos dereitos de Propiedade Intelectual ou Industrial de ASPABER, dará lugar ás responsabilidades legalmente establecidas. Tanto o acceso a esta web como o uso que poida facerse da información contida nesta é responsabilidade exclusiva de quen o realiza.

13.- ASPABER
non se fai responsable dos posibles erros de seguridade que se poidan producir nin dos posibles danos que se poidan causar no sistema informático do usuario como consecuencia da presenza de virus no ordenador empregado para a conexión aos servizos e contidos de www.aspaber.com, dun mal funcionamento do navegador ou do uso de versións non actualizadas do mesmo.