ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

AVISO LEGAL E POLÍTICA DE PRIVACIDADE

                                                                                                                                           
                                                                                                                               AVISO LEGAL

ASOCIACION DE PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER), en cumprimento da Ley 34/2002, de 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico, infórmalle de que:

 • A súa denominación social é ASOCIACION DE PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER).
 • O seu NIF é G15031669.
 • O seu domicilio ubícase en A Brea, s/n, 15100, Carballo (A Coruña) España.
 • O seu teléfono de contacto é 981702606.
 • Está inscrita no Rexistro de Entidades de Servizos Sociais da Comunidade Autónoma de Galicia co nº 058-CO-034 e no Rexistro Nacional de Asociacións do Ministerio de Interior co nº nacional 16188 e provincial 340.
 • E dispón da seguinte dirección de correo electrónico de contacto aspaber@aspaber.com.


                                                                                                                        POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Os datos persoais vinculados a esta páxina web respetan as esixencias do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 de abril de 2016 relativo á protección das personas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos, a Ley Orgánica 3/2018, de 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais e demáis lexislación vixente en materia de protección de datos.


¿Quén é o Responsable do Tratamento?

ASOCIACION DE PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER).
NIF: G15031669.
Dirección: A Brea, s/n, 15100, Carballo (A Coruña) España.
Teléfono: 981702606.
Correo electrónico: aspaber@aspaber.com.
Delegado de Protección de Datos: dpd@aspaber.com.


¿Cál é a finalidade e lexitimación coas que tratamos os seus datos e durante cánto tempo os conservamos?

Tratamos os seus datos coa finalidade de atender as solicitudes de información, dudas, consultas, suxerencias ou queixas que plantea a través dos medios indicados no apartado de "Contacto". Podemos tratar os seus datos porque temos un interés lexítimo en atender as comunicacións necesarias para levar a cabo a nosa actividade e os conservaremos durante o tempo necesario para elo.


¿A quen se comunicarán os seus datos?

Non se van a ceder os seus datos a terceiros. Poderanse comunicar aos nosos encargados de tratamento cando sexa necesario para a correcta prestación dos servizos contratados aos mesmos.


¿Realizaránse transferencias dos seus datos a terceiros países?

Non se van a realizar Transferencias Internacionais dos seus datos.


¿Cáles son os seus dereitos cando nos facilita os seus datos?

 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cáles son, para que se usan, cánto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fíns para os que foron recollidos, incluido o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.


¿Dónde poderá exercitar os seus dereitos?

O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito, dirixíndose a A Brea, s/n, 15100, Carballo (A Coruña) España ou ao correo electrónico aspaber@aspaber.com. ASOCIACION DE PAIS DE DISCAPACITADOS PSIQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER) pon á súa disposición modelos para a realización do exercicio de dereitos que poidan obterse na dirección ou a través do correo electrónico indicado anteriormente. Para máis información: www.agpd.es.


¿Ten dereito a presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control?

No caso de que non se respetaran os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob. En ambos casos, deberá acompañar a documentación pertinente.