ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

Cláusula adicional para asociados da entidade

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: ASOCIACIÓN DE PAIS DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER)
CIF: G15031669
Dirección: A Brea, S/N, 15100 Carballo (A Coruña)
Teléfono: 981702606
Correo electrónico: aspaber@aspaber.com
Delegado de Protección de Datos DPD: dpd@aspaber.com

Finalidade do tratamento:

 1. Xestionar a participación do asociado nas diferentes actividades, eventos e servizos desenvolvidos pola Asociación. A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento e serán gardados mentras dure a condición de asociado.
 2. Xestión administrativa. A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento e almacenaranse mentres dure a relación xurídica e 5 anos máis dende que esta se extinga, tal e como se establece no artígo 1964 do Código Civil.
 3. Xestión contable. A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obrigación legal imposta por Lei Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora do Dereito de Asociación e serán gardados durante o prazo legalmente establecido.
 4. Xestión fiscal. A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obrigación legal Lei Xeral Tributaria e serán gardados durante o prazo legalmente establecido.
 5. Xestionar o envío da información que solicite o asociado. A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento e serán datos gardados mentres dure a condición de asociado.
 6. Envío de información sobre servizos, eventos e actividades que poidan ser de interese. A base legal para o tratamento dos seus datos é o consentimento e serán gardados ata que se solicite a súa supresión polo interesado.
Para as finalidades cuxa lexitimación se base no consentimento informámoslle que o mesmo pode ser revocado en calquera momento dirixíndose por escrito á dirección do responsable do tratamento, sen que a retirada do consentimento, afecte á legalidade do tratamento realizado con anterioridade á súa retirada.

Destinatarios de datos: Comunicarase ás Administracións Públicas (Axencia Estatal de administración Tributaria/ Facenda) os datos persoais dos asociados que sexan necesarios, co fin de dar cumprimento ás obrigacións legais con dita Administración. Comunicar ás entidades bancarias que os datos que sexan necesarios para o pago da cota de asociado, así como para a participación nas actividades, eventos e servizos desenvolvidos pola Asociación.

E, ademáis, en función de se nos deu a autorización, os seus datos se ao público en xeral mediante a súa publicación en memorias, folletos publicitarios, páxina web da entidade, blog, redes sociais, prensa e outros medios de comunicación, co fin de promocionar e dar a coñecer as actividades e eventos que organice a entidade.

Dereitos do interesado:
 • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cáles son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fíns para os que foron recollidos, incluido o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.
Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poidan recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección www.aspaber.com/asociacion/clausulado. Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaran os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es