ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

Cláusula adicional para clientes

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: ASOCIACIÓN DE PAIS DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER)
CIF: G15031669
Dirección:A Brea, S/N, 15100 Carballo (A Coruña)
Teléfono: 981702606
Correo electrónico: aspaber@aspaber.com
Delegado de Protección de Datos DPD: dpd@aspaber.com

Finalidade do tratamento:

 1. Cumprimento do obxeto do contrato. A lexitimación para tratar os seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentres dure a relación contractual ou hasta a finalización do prazo de prescrición das accións que poidan derivarse da relación contractual.
 2. Xestión administrativa. A lexitimación para tratar os seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentres dure a relación contractual ou hasta a finalización do prazo de prescrición das accións que poidan derivarse da relación contractual.
 3. Xestión contable. A lexitimación para tratar os seus datos é o cumprimento dunha obrigación legal establecida no Código de Comercio e serán gardados durante o prazo establecido en dita norma e demáis lexislación aplicable.
 4. Xestión fiscal. A lexitimación para tratar os seus datos é o cumprimento dunha obrigación legal establecida na Lei 58/2003 Xeral Tributaria e serán gardados durante o prazo establecido en dita norma e demáis lexislación aplicable.
 5. Xestionar o envío da información que solicite o cliente. A lexitimación para tratar os seus datos é o consentimento e serán gardados mentres dure a relación contractual.
 6. Enviar ao cliente, ofertas, produtos ou servizos similares que poidan ser de interese. A lexitimación para tratar os seus datos é a satisfacción do interese lexítimo do responsable do tratamento consistente no desenvolvemento do negocio da empresa e serán gardados mentres non se solicite a súa supresión polo interesado.
 7. Realizar comunicacións comerciais. A lexitimación para tratar os seus datos é o consentimento e serán gardados mentres non se solicite a súa supresión polo interesado.
 8. Mantemento do histórico de clientes. A lexitimación para tratar os seus datos é o interese lexítimo do responsable de manter un histórico de ventas de servizos/produtos, por posible reanudación da relación contractual nun futuro. Os datos serán gardados mentres o interesado non solicite a supresión dos seus datos.
Para as finalidades cuxa lexitimación se base no consentimento informámoslle que o mesmo pode ser revocado en calquera momento dirixíndose por escrito ó enderezo do responsable do tratamento, sen que a retirada do consentimento, afecte á legalidade do tratamento realizado con anterioridade á súa retirada.

Destinatarios dos datos:  Comunicarase ás Administracións Públicas os datos persoais do cliente que sexan necesarios, co fin de dar cumprimento ás obrigacións legais con dita Administración.

Obligatoriedade de facilitar os datos: O cliente non está obrigado a facilitar os datos, pero a comunicación dos mesmos é un requisito previo, sen o que non se poderá celebrar o contrato en caso de ser necesario ou a emisión das correspondentes facturas.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a realizar Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:
 • Acceso: dereito a obteer confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cales son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, á orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
 • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
 • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fíns para os que foron recollidos, incluido o dereito ao esquecemento.
 • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no  tratamento.
 • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
 • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.
Exercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila á dirección anteriormente citada. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poidan recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección www.aspaber.com/asociacion/clausulado. Para máis información: www.agpd.es

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaran os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita en rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es.
En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.