ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

Cláusula adicional para proveedores

Normativa: Regulamento (UE) 2016/679 RGPD.

Responsable do tratamento: ASOCIACIÓN DE PAIS DE DISCAPACITADOS PSÍQUICOS DE BERGANTIÑOS (ASPABER)
CIF: G15031669
Dirección: A Brea, S/N, 15100 Carballo (A Coruña)
Teléfono: 981702606
Correo electrónico: aspaber@aspaber.com
Delegado de Protección de Datos DPD: dpd@aspaber.com

Finalidade do tratamento:

  1. Xestión dos datos do proveedor para o cumprimento do obxecto do contrato. A base legal para o tratamento dos seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentres dure a relación contractual ou ata a finalización do prazo de prescrición das accións que poidan derivarse da relación contractual.
  2. Xestión administrativa. A base legal para o tratamento dos seus datos é a celebración dun contrato e serán gardados mentres dure a relación contractual.
  3. Xestión contable. A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obrigación legal establecida no Real Decreto de 22 de agosto de 1885 polo que se publica o Código de Comercio e serán gardados o prazo establecido en dita norma e demáis lexislación aplicable.
  4. Xestión fiscal. A base legal para o tratamento dos seus datos é o cumprimento dunha obrigación legal establecida na Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria e serán gardados durante o prazo establecido en dita norma e demáis lexislación aplicable.
Destinatarios de datos:

a) Comunicarase ás Administracións Públicas (Axencia Estatal de   administración Tributaria/ Facenda) os datos persoais do cliente que sexan necesarios, co fin de dar cumprimento ás obrigacións legais con dita Administración.

b) Cederanse a outras administracións públicas, en base ao interese lexítimo do responsable do tratamento (mellorar a competitividade da empresa), os datos dos proveedores que sexan necesarios para a xustificación de subvencións.

c) Comunicaranse ás entidades bancarias, os datos que sexan necesarios co fin de realizar os ingresos e pagos bancarios derivados da relación contractual.

Obligatoriedade de facilitar os datos: O proveedor non está obrigado a facilitar os datos, pero a comunicación dos mesmos é un requisito previo, sen o que non se poderá celebrar o contrato.

Transferencia de datos a terceiros países: Non se van a realizar Transferencias Internacionais de datos.

Dereitos do interesado:
  • Acceso: dereito a obter confirmación sobre se estamos tratando datos persoais seus ou non, a saber, cáles son, para que se usan, canto tempo se van a gardar, a orixe dos mesmos e se se comunicaron ou se van a comunicar a un terceiro.
  • Rectificación: dereito a solicitar a rectificación dos datos inexactos e a que se completen os datos persoais incompletos.
  • Supresión: dereito a solicitar a supresión dos datos de carácter persoal cando sexan inadecuados, excesivos ou xa non sexan necesarios para os fíns para os que foron recollidos, incluido o dereito ao esquecemento.
  • Oposición: dereito a opoñerse, en determinadas circunstancias, a que se realice o tratamento dos seus datos persoais ou a solicitar que se cese no  tratamento.
  • Limitación do Tratamento: dereito a solicitar, nas circunstancias establecidas legalmente, que non se traten os seus datos máis aló da mera conservación dos mesmos.
  • Portabilidade: dereito a recibir os datos de carácter persoal nun formato estructurado, de uso común e lectura mecánica, e poder transmitilos a outro responsable, sempre que sexa técnicamente posible.
Ejercicio dos dereitos: O exercicio de dereitos deberá efectuarse por escrito adxuntando fotocopia do seu documento identificativo, e dirixila ao enderezo anteriormente citado. Así mesmo, poñemos á súa disposición modelos para o seu exercicio, que poden recollerse nas nosas instalacións ou obtelos na seguinte dirección www.aspaber.com/asociacion/clausulado. Para máis información: www.agpd.es  

Dereito de reclamación ante a Autoridade de Control: No caso de que non se respectaran os seus dereitos pode presentar unha reclamación dirixíndose por escrito á Axencia Española de Protección de Datos sita na rúa Jorge Juan, 6-28001-Madrid ou utilizar a sede electrónica: https://sedeagpd.gob.es
En ambos os casos, deberá acompañar a documentación pertinente.