ASPABER Asociación

Asociación de Pais de Discapacitados Psiquicos de Bergantiños

2016...2019 - Programa operativo de Emprego Xuvenil

EXERCICIO 2016

2016...2019 - Programa operativo de Emprego Xuvenil

CONVOCATORIA PARA O EXERCICIO 2016 DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN DE FOMENTO DO EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE MOZOS/AS DESEMPREGADOS/AS INSCRITOS/AS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E A XUNTA DE GALICIA. GRAZAS A ESTA CONVOCATORIA CONTRATAMOS DÚAS PERSOAS INSCRITAS NO FICHEIRO DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL COS SEGUINTES PERFÍS PROFESIONAIS: UNHA COIDADORA E UN TÉCNICO EN INTEGRACIÓN SOCIAL.


EXERCICIO 2017

2016...2019 - Programa operativo de Emprego Xuvenil

CONVOCATORIA PARA O EXERCICIO 2017 DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN DE FOMENTO DO EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE MOZOS/AS DESEMPREGADOS/AS INSCRITOS/AS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E A XUNTA DE GALICIA. GRAZAS A ESTA CONVOCATORIA CONTRATAMOS DÚAS PERSOAS INSCRITAS NO FICHEIRO DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL COS SEGUINTES PERFÍS PROFESIONAIS: UNHA COIDADORA E UNHA TÉCNICO AUXILIAR ADMINISTRATIVO.


EXERCICIO 2018

2016...2019 - Programa operativo de Emprego Xuvenil

CONVOCATORIA PARA O EXERCICIO 2018 DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN DE FOMENTO DO EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE MOZOS/AS DESEMPREGADOS/AS INSCRITOS/AS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E A XUNTA DE GALICIA. GRAZAS A ESTA CONVOCATORIA CONTRATAMOS DÚAS PERSOAS INSCRITAS NO FICHEIRO DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL COS SEGUINTES PERFÍS PROFESIONAIS: DÚAS COIDADORAS.

Servizo Centro Ocupacional e Centro de Día

Os diferentes perfís que se contrataron, realizarán o seu traballo no Centro Ocupacional e Centro de Día.
O Centro Ocupacional acolle a persoas con discapacidade intelectual maiores de 16 anos cuios obxetivos están orientados a facilitar o desenvolvemento das capacidades residuais nas áreas formativas laborais e ocupacionais co fin de conseguir un axuste persoal, social e laboral que leve a súa integración e a normalización das súas condicións de vida.
O Centro de Día acolle a persoas con discapacidade intelectual e está destinado a proporcionar unha atención integral ás persoas con discapacidade intelectual.


EXERCICIO 2019

2016...2019 - Programa operativo de Emprego Xuvenil

CONVOCATORIA PARA O EXERCICIO 2019 DOS PROGRAMAS DE COOPERACIÓN DE FOMENTO DO EMPREGO PARA A CONTRATACIÓN DE MOZOS/AS DESEMPREGADOS/AS INSCRITOS/AS NO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL, COFINANCIADO POLO FONDO SOCIAL EUROPEO E A XUNTA DE GALICIA. GRAZAS A ESTA CONVOCATORIA CONTRATAMOS DÚAS PERSOAS INSCRITAS NO FICHEIRO DO SISTEMA NACIONAL DE GARANTÍA XUVENIL COS SEGUINTES PERFÍS PROFESIONAIS: DÚAS COIDADORAS.

Os participantes do programa de cooperación realizan o seu traballo, dentro do servizo do Centro Ocupacional e Centro de Día, xunto con outros profesionais da Asociación e coordinado por unha profesional experta na materia. Asimesmo participan no Programa de cada usuario colaborando nos programas de adquisición de hábitos e modificación de conducta.

O programa que se leva a cabo pretende proporcionar unha atención integral ás persoas con discapacidade intelectual con necesidades de apoio e prestarlle uns servizos diversos, terapéuticos, formativos e lúdicos para conservar e mellorar as súas capacidades e promocionar a súa autonomía persoal.

Actividades a realizar:

  • Participar en reunións de seguemento dos programas individuais.
  • Realizar as axudas necesarias aos usuarios na realización de actividades dirixidas á adquisición de hábitos alimenticios e desenvolvemento nas mesmas.
  • Acompañar aos usuarios nas visitas a centros hospitalarios, actividades, saídas, paseos, excursións, etc.
  • Participar no seguemento da execución dos Programas individuais.
  • Participar en actividades de ocio e tiempo libre.
  • Detectar e comunicar as incidencias dos usuarios.
  • Realizar as tarefas de acompañamento no transporte cando así sexa necesario.
  • Participar activamente na mellora do Servizo de Centro Ocupacional e de Centro de Día.
  • Elaborar protocolos de actuación e documentación técnica dentro do ámbito da súa competencia.

ISO 9001